28 listopada 2010

Maryja jest waszą Królową

2 03 1983 r Mówi Pan:
Maryja jest waszą Królową. Jest też Królową Kapłanów, Kościoła i Świata. Ja sam dałem ją światu, dla każdego jest widzialnym i zawsze żywym obrazem Mojej ojcowskiej i macierzyńskiej zarazem miłości dla synów człowieczych. Jest jedną z was, a zarazem Tą przez którą zawiązałem z wami Nowe Przymierze. Jest ziemską Matką mego Syna. Z Jej zgody wyrósł Kościół mój i każdy z was Jej zawdzięcza życie w nim. Jej zgoda była warunkiem mojego planu zbawienia was.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 18; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )

25 listopada 2010

Pragnę waszego polegania na opiece Matki mojej

11 10 1982 r Mówi Pan:
-Pragnę waszego zaufania w moc mojej miłości do was, waszego polegania na opiece Matki mojej, która stała się też Matką waszą (Królową Korony Polskiej). Pamiętaj, córko, że w przerażeniu i trwodze niepewności polecam wam uciekać się pod płaszcz Maryi, trwać przy Niej wiernie, prosić przez Jej Serce Najczystsze - gdyż Ono usprawiedliwi was, proszących w grzechu, i Jej błaganiu nie będę mógł się oprzeć. Chcę, abyście prosili o ocalanie i opiekę, bowiem pragnę okazać wam moje miłosierdzie. A dostąpicie go tym więcej, im więcej sami sobie miłosierdzia okazywać będziecie.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 18; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )

23 listopada 2010

Patrzcie oczyma Maryi

8 11 1983 r Mówi Pan:
Nie patrzcie więc z zazdrością na świat, który przemija w pełni swych grzechów. Patrzcie oczyma Maryi na ludzkość odkupioną Krwią Jej Syna, ludzkość biedną, bezwolną, nieszczęśliwą i swoim cierpieniem wzywającą miłosierdzia Bożego. Patrzcie ze współczuciem i miłością na bliźnich waszych. Spieszcie im z pomocą, orędujcie za nimi, oddawajcie Maryi wszystkich, nad których grzechem bolejecie. Proście imiennie i w Jej sercu składajcie niewolników szatana. Nie żywcie nienawiści ani gniewu, odrzućcie mściwość, która zaślepia. Burzcie wszelkie przegrody, jakie nieprzyjaciel wzniósł pomiędzy wami.
Przestańcie pragnąć wciąż więcej dla siebie w przededniu zagłady całych narodów, milionów bliźnich waszych. Ożywcie wasze serca miłością Maryi. Ona jest Matką. Nie tylko was uchroni, lecz da wam więcej, niż sami potraficie zdobyć. Da wam ojczyznę wolną, oddychającą pokojem, szczęśliwą i jednomyślną. Da wam ludzi mądrych i dojrzałych do służby narodowi. Da wam urodzaj i chleb w obfitości. Zawierzcie Matce. Stańcie się jej chlubą. Ona pragnie podźwignąć was z niedoli i uczynić świadectwem dla świata.
Maryja liczy na was. Otwiera wam wolny, ogromny świat, w który możecie wprowadzić Jezusa Chrystusa -Pojednanie, Bramę i Drogę Życia.
Jeśli Jej zawierzycie prawdziwie: życiem i czynem, pokutą i pojednaniem się, oczyszczeniem dusz i serc waszych- Ona stanie się wam opoką i tarczą, ratunkiem i wspomożeniem tak rzeczywistym, że będziecie wielbić Matkę swą aż do skończenia świata.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 17; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )

16 listopada 2010

Ona obdarzy wolnością i pokojem ziemię

8 IX 1983 r. Mówi Pan:
Walka nie toczy się tylko w świecie materii. Teraz nieprzyjaciel występuje jawnie i czelnie przeciw prawom Bożym, pragnąc obrócić wniwecz Jego święte plany. Ludzkość stoi u bram piekła. Swoją zdobyczą mieni ją szatan. Lecz póki jest zawierzenie Panu, póty nadziei. W zawierzeniu Maryja, Maryja, Maryja jest orędowniczką, pomocą i mocą waszą. Sami nie wytrwacie przeciw światu, lecz z Nią i pod Jej dłonią nic was zniszczyć nie może. Dlatego nie naśladujcie świata, nie walczcie jego bronią: pychy, nienawiści, pogardy i kłamstwa. Te środki przyniosą zagładę sługom i niewolnikom szatana. Świat niszczy się sam, a żagiew gniewu i zaślepienia rozpala już nowe olbrzymie stosy, na których spopieli się cywilizacja bez Boga, bez miłości, litości i wstydu. Wy ocalejecie, lecz tylko pod płaszczem Maryi. Królowa nieba, wódz wojsk nieprzeliczonych przejmie pole walki i wyzwoli zniewolonych. Ona obdarzy wolnością i pokojem ziemię, aby Słowo Boże, Syn umiłowany zstąpić mógł i objąć królowanie.

Maryja - najcichsza i najpokorniejsza, w której nie ma grzechu - zdepcze głowę węża, gdyż wobec Jej świętości jest on bezwładny i do oporu niezdolny. Teraz ma on jednak wielką władzę na ziemi i wasz kraj nie jest od niej wolny. Czyńcie zatem wszystko, by wyzwalać siebie i swoich bliskich. Wobec słabości waszej jedynie Maryja pomóc wam może. Zaś Ona niezwyciężona jest.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 16-17; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )

9 listopada 2010

Maryja sama stanie się waszym wodzem

8 IX 1983 r. Mówi Pan:
Otóż udział taki pragnie wam Maryja powierzyć. Jeśli zechciecie zawierzyć Jej metodom i w uciszeniu i pokorze (która jest zrozumieniem swojej synowskiej zależności od Ojca, lecz i przyjęciem Jego pewnej do was miłości) postępować zgodnie ze wskazaniami Jej Syna - Maryja sama stanie się waszym wodzem. Wtedy nietykalni staniecie się dla nieprzyjaciela, a od żywiołów i grozy broni ludzkiej Ona was ochroni.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 16; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )

8 listopada 2010

Wiele zależy od waszej woli

8 IX 1983 r. Mówi Pan:
Maryja - Królowa Świata, ludzkości, Kościoła, jest Królową waszego narodu, ponieważ od wieków upatrzyła was sobie i zechciała przyjąć to bolesne berło, by was przygotować i przysposobić do zadania czasu obecnego. Jeśli zrozumiecie, iż Ona jest waszą Przewodniczką i Wodzem Najwyższym w tej strasznej walce o ocalenie i odrodzenie ludzkości i was wybrała w swojej macierzyńskiej miłości jako straż przyboczną (tak jak królowa, kiedy do walki przystępuje w otoczeniu młodocianych synów swoich), zrozumiecie też, jak wiele zależy od waszej woli - służenia Maryi lub nieposłuszeństwa Jej.
Służyć Matce swej może tylko taki syn, który Ją kocha, czci i naśladuje; przy postępowaniu odmiennym każde nabożeństwo jest pozorne, jest zdradą i prędzej czy później ujawni się jako służba wrogom Chrystusa. Kto prawdziwie czci Matkę, ten podziwia Jej charakter i cnoty, zachwyca się Jej mądrością i pięknością, pragnie zrozumieć Jej zamierzenia i mieć w nich swój udział jak największy, gdyż miłość nie zadowala się małym.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 15-16; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )

7 listopada 2010

Te cnoty jednoczą was z Maryją

8 IX 1983 r. Mówi Pan:
W sytuacji obecnej, kiedy rozum ludzki, ułomny i wciąż błądzący, podporządkował się szatanowi pracującemu nad rozbudowaniem pychy w człowieku (gdyż nic szybciej i skuteczniej nie niszczy daru rozróżniania dobra od zła), który doprowadził go do stanu zaślepienia tak obłędnego, że ludzkość z całą pasją buduje własne zniszczenie - w tej sytuacji ratunkiem jest najcichsza i najpokorniejsza, najwierniejsza i pełna zawierzenia Maryja. Jest Ona drogą powrotu do Chrystusa - Zbawiciela i Króla przyszłych wieków odrodzonej ludzkości.

Pysze i szyderstwu, cynizmowi i zakłamaniu Władca Wszechrzeczy przeciwstawia pokorę, ufność i absolutne zdanie się na Jego wolę. Te cnoty jednoczą was z Maryją i czynią z was Jej współpracowników w zbawianiu świata, a w obecnym czasie - w ratowaniu nieszczęsnej zaślepionej ludzkości.

(Anna "Zaufajcie Maryi", s. 15; http://wiara.daiguo.com/doc/Zaufajcie_Maryi.zip )